เค้าโครงโครงงาน

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
รายวิชา
IT 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
ปีการศึกษา
 2556
----------------------------------------------------
1. ชื่อโครงงาน    เรื่อง         กติกาการเล่นแบดมินตัน
2. ประเภทของโครงงาน  (เลือก 1 โครงงาน)
               
þโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
               
qโครงงานพัฒนาเครื่องมือ
               
qโครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี
                qโครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน
               
qโครงงานพัฒนาเกม
3. ชื่อ สกุล  ผู้เสนอโครงงาน  
                นายศรัณย์             จันทร์พัฒนพงศ์                                  ชั้น         ม.6/5      เลขที่      7
                นายอภิสิทธิ์          คชรินทร์                                               ชั้น         ม.6/5      เลขที่      9
               
นายชลากร            โรมวิลาส                                              ชั้น         ม.6/5      เลขที่      12
4. ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน
                นางสาวดรุณี  บุญวงค์
5. ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงานร่วม (ถ้ามี)
- ไม่มี
6. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ
ในปัจจุบันผู้คนต่างมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทำงาน  จนบางครั้งอาจจะลืมเรื่องสุขภาพร่างกายของตนเอง  ทางคณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา นั้นก็คือ กีฬาแบดมินตัน ซึ้งกีฬาแบดมินตันนั้นเป็นกีฬาที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายในหลายๆด้านของร่างกายมาก เช่น การเคลื่อนไหวร่างกาย การตัดสินใจ สายตาที่ต้องมองลูกที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เป็นต้น  การที่เราเล่นกีฬานั้นจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่ายๆ ไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่กีฬาแบดมินตันเท่านั้นรวมถึงกีฬาอื่นๆอีกมายมาก กีฬาแต่ละชนิดแต่ละประเภทก็แตกต่างกันไป กีฬาบางกีฬาต้องอาศัยสมาธิ บางกีฬาต้องอาศัยทีมเวิร์ค บางกีฬาอาศัยสายตาที่ต้องมองสิ่งของที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทไหน ก็จะทำให้สุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจของเราดียิ่งขึ้นไป
แบดมินตันนับได้ว่าเป็นกีฬาอีกหนึ่งประเภทที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นกีฬาที่ใช้อุปกรณ์เล่นน้อยชิ้น เพียงแค่มีไม้แบดมินตัน และลูกขนไก่ รวมถึงผู้เล่นเพียง 2 คน ก็สามารถเล่นได้แล้ว อีกทั้งยังเป็นกีฬาสบายๆ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการออกกำลังกายอย่างหักโหมเกินไป ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า เหตุใดผู้คนที่เล่นแบดมินตันถึงแพร่หลายไปสู่คนทั่วโลก จนกระทั่งได้กลายเป็นกีฬาสากลที่ทั่วโลกยอมรับ และไม่นานมานี้นักแบดมินตันประเทศไทย น้องเมย์ รัชนก อินทนนท์ ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยโดยการคว้าแชมป์แบดมินตันประเภทหญิงเดียวรายการ SCG Thailand Open ทำให้ทางคณะผู้จัดทำมีความสนใจยิ่งขึ้น ในเรื่องของกีฬาแบดมินตันนี้ด้วย
                ประเทศไทยในปัจจุบัน กีฬาแบดมินตันได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง และยังเป็นกีฬาที่ไม่ต้องหักโหมมาก แล้วการที่เราเล่นกีฬานั้นจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง สุขภาพร่างกายแข็งแรงจะทำให้สุขภาพทางจิตใจของเราดี ทางคณะจึงหวังว่าผู้คนจะมาเล่นกีฬากันเยอะๆเพื่อร่างกายที่แข็งแรงและยังห่างไกลจากยาเสพติดอีกด้วย
7. วัตถุประสงค์   
                1. เพื่อนต้องการให้รู้ถึงกติกาการเล่นแบดมินตัน
2. ต้องการให้ผู้คนมีสุขภาพแข็งแรง
3. เพื่อต้องการให้ผู้คนมีกิจกรรมยามว่างทำ
8. หลักการและทฤษฎี
1. การออกนอกเส้น มีการกำหนดเส้นออกแต่งต่างกันในกรณีเล่นเดี่ยวและเล่นคู่
2. การเสิร์ฟลูก ตามกติกา ที่ถูกต้อง คือ
         2.1 หัวไม้ขณะสัมผัสลูกต้องต่ำกว่าข้อมืออย่างเห็นได้ชัด
         2.2 หัวไม้ขณะสัมผัสลูกต้องต่ำกว่าเอวอย่างเห็นได้ชัด
         2.3 ผู้เล่นต้องไม่ถ่วงเวลา หรือเสริฟ 2 จังหวะ การเสริฟ ต้องเสริฟไปด้วยจังหวะเดียว
         2.4 ขณะเสิร์ฟ ส่วนใดส่วนหนึ่งของเท้าทั้ง 2 ข้างต้องสัมผัสพื้นตลอดเวลา
         2.5 การเสิร์ฟลูกที่ถูกต้อง ต้องให้ไม้แบดมินตันสัมผัสกับหัวลูกก่อน หากโดนขนก่อนถือว่า   ผิดกติกา
3. ขณะตีลูกโต้กัน ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายหรือไม้แบดมินตันไปสัมผัสกับเน็ท
4. ห้ามตีลูกที่ฝั่งตรงข้ามโต้กลับมาในขณะที่ลูกยังไม่ข้ามเน็ทมายังแดนเรา(Over net)
9. ขอบเขตของโครงงาน   
อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ จะได้แก่ ไม้แบดมินตัน ลูกขนไก่ กล้องอัดVDO และคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เหล่านี้ทางคณะได้จัดหามาจากทางบ้านกันเอง
                1.  วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่
                               
1.1  เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
                                1.2  ซอฟแวร์ หรือ โปรแกรม  Sony vegas
                                1.3 
อุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องอัดVDO  ฯลฯ
                                1.4  ไม้แบดมินตันและลูกแบดมินตัน
10. ขั้นตอนและแผนดำเนินงาน
ที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม
สัปดาห์ที่
สัปดาห์ที่
สัปดาห์ที่
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
คิดหัวข้อโครงงาน
ü2
ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล

ü


3
จัดทำโครงร่างเพื่อนำเสนอ


ü

4
ปฏิบัติการจัดทำโครงงานü
5
นำเสนอรายงานความก้าวหน้า
ของโครงงานครั้งที่
1
ü6
นำเสนอรายงานความก้าวหน้า
ของโครงงานครั้งที่
2

ü
ü

7
ปรับปรุง ทดสอบü
8
จัดทำเอกสารรายงานโครงงาน
ü9
ประเมินผลงาน

ü


10
นำเสนอโครงงานหน้าชั้นเรียนü
10. สถานที่ดำเนินงาน
                โรงเรียนวัดป่าประดู่
11. งบประมาณ
                งบประมาณทั้งหมดโดยประมาณ 300 บาท
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
                1.  ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นำมาเป็นบทเรียน เรื่อง การเล่นแบดมินตัน
              2.   ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง
               3.  สุขภาพจิตดี
13. เอกสารอ้างอิง
หลักการและทฤษฎีสืบค้นวันที่ 11 มิถุนายน พ.. 2556 จากเว็บไซต์ :  http://blog.eduzones.com/jipatar/85917

ลงชื่อ.......................................      ลงชื่อ....................................      ลงชื่อ.......................................         
   (นายศรัณย์  จันทร์พัฒนพงศ์)             (
อภิสิทธิ์  คชรินทร์)                        (ชลากร โรมวิลาส)
       ผู้เสนอโครงงาน                                ผู้เสนอโครงงาน                             ผู้เสนอโครงงาน

                                                             ลงชื่อ.............................................
                                                                            (นางสาวดรุณี  บุญวงค์)
                                                                             ครูที่ปรึกษาโครงงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น